മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ വർഷം ബിരുദത്തിനു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം

ഈ വർഷം ബിരുദത്തിനു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും മുഖാമുഖമിരുന്ന് സംവദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മെയ് 3 ന് പത്തനംതിട്ട ടൗൺഹാളിൽ വെച്ചു നടത്തുന്നു.മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. Registration Link Location Link മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2024 -25 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ ബിരുദ പഠനപ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇലന്തൂർ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ✍️ രണ്ടരവർഷം കൊണ്ട് ഡിഗ്രിയും നാലു വർഷം[…]

Home

  ADMISSION-2024 CLICK HERE FOR MORE DETAILS Welcome to Govt. Arts & Science College, Elanthoor Realising the long-cherished dream of the high-range district of Pathanamthitta, the Govt. Arts & Science College, Elanthoor started functioning on 16 July 2014 with 3 degree courses in Commerce (BCom), Malayalam (BA) and Zoology (BSc). A demand long overdue, the[…]